Statut AMVAC

STATUTUL
Asociatiei Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania

Documentul oficial (semnat & ștampilat);

CAPITOLUL I. DENUMIREA ASOCIATIEI, SEDIUL, SUCURSALA, FILIALE, DURATA.

Art.1. Denumirea asociatiei: "Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania  A.M.V.A.C.”

Art.2. Sediul asociatiei: Asociatia va avea sediul in Judetul Prahova, Ploiesti, str. Primaverii nr.35

Art.3. Durata asociatiei: asociatia se constituie pe durata nelimitata.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.4. Scopul asociatiei il constituie reunirea medicilor veterinari practicieni pentru animale de companie (din Romania), a medicilor de alte specialităţi dar cu activitate clinică şi ştiintifică recunoscută în domeniul medicinei veterinare, a medicilor din servicii de explorări funcţionale din laboratoare de diagnostic veterinar şi a studentilor in medicina veterinara intr-o asociatie profesional-ştiinţifică apolitică, non profit. Aceasta asociatie va avea menirea de a asigura promovarea calitatii si profesionalismului in domeniul serviciilor medical veterinare, de a apara interesele medicilor veterinari, membri ai asociatiei

In acelasi timp Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania este o asociaţie independentă care poate fi afiliată altor societăţi ştiinţifice şi care va colabora cu alte societăţi medicale şi academice asigurand reprezentarea membrilor sai în organismele naționale și internaționale, acționand în calitate de consultanți în domeniile de competența .

Art. 5. Obiectivele asociatiei

 • Instruirea şi creşterea continuă a nivelului calitatii actului medical al membrilor  AMVAC;
 • Dezvoltarea  activităţii de prevenire şi asistentă medicală în medicina veterinara si in special cea a animalelor de companie;
 • Stimularea şi promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul fundamental (fiziologie, fiziopatologie veterinara), în domeniul medicinei veterinare clinice, al epidemiologiei bolilor  animalelor de companie, al medicinei veterinare intervenţionale, al investigaţiilor şi explorărilor invazive şi noninvazive precum şi în domeniul terapiei  animalelor de companie;
 • Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania este afiliată la organizatiile europene si mondiale si va întreţine legături ştiinţifice şi profesionale cu organisme similare internaţionale. Colaborarea cu societăţile internaţionale şi societăţile naţionale de profil de peste hotare se face în scopul difuzării în rândul membrilor AMVAC a progreselor din domeniul medicinei veterinare, asigurării unui schimb de valori şi pentru a contribui la cunoaşterea peste hotare a experienţei medicinei veterinare româneşti;
 • Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania va sprijini Colegiul Medicilor Veterinari, Universităţile de Medicină Veterinara si ANSVSA, în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de Ghiduri profesionale; organizarea de concursuri şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice.
 • AMVAC promovează programe de cercetare ştiinţifică comune între ţări, participă la unele grupuri de studiu organizate de diferite organizatii veterinare internationale la care este afiliata în vederea afirmării AMVAC în activitatea ştiinţifică internaţională;
 • Organizează manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi unele manifestări europene sau internaţionale la recomandarea şi cu acordul acestor foruri ştiinţifice;
 • Organizează cursuri , workshopuri, seminarii si alte tipuri de programe de instruire inclusiv cu participare internaţională;
 • AMVAC promovează schimburi ştiinţifice pentru tinerii medici veterinari şi studenţi. Organizează de asemenea concursuri cu premii pentru lucrări ştiintifice valoaroase cu ocazia congreselor naţionale si internationale. În limita resurselor financiare proprii poate oferi burse de studii în tara si  străinătate;

AMVAC se poate implica in actiuni caritabile in sprijinul membrilor.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL INITIAL SI CATEGORIILE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Art.6. Patrimoniul initial la infiintare al A.M.V.A.C. s-a stabilit a fi de 10.000 lei, fiecare din cei 23 de membri sa contribuie cu suma de 435 de lei.

Art. 7. Resurse:

Resursele AMVAC sunt formate din:

 • Cotizaţii;
 • Donaţii si sponsorizari;
 • Fonduri obţinute prin manifestări ştiinţifice;
 • Subvenţii de stat;
 • Publicaţii, alte resurse nationale si internationale;

Toate aceste resurse se vor folosi în realizarea scopurilor propuse.

Cheltuielile asociatiei se efectueaza pentru urmatoarele :

 1. cheltuieli tehnico-administrative;
 2. editarea materialelor informative si a publicatiilor asociatiei;
 3. achizitionarea de materiale documentare;
 4. deplasarea membrilor desemnati de asociatie la manifestari si actiuni nationale si internationale;
 5. taxe si cotizatii la organizatii si asociatii nationale si internationale;
 6. finantarea oricaror forme de educatie medicala continua nationale si internationale (cursuri, seminarii, simpozioane congrese, expozitii,  finantarea proiectelor de cercetare stiintifica in domeniul medicinei veterinare);
 7. orice alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director  sau Adunarea Generala conforme obiectivelor si scopului asociatiei;

CAPITOLUL IV. DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII  DE MEMBRU AL ASOCIATIEI.

Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania este formată din membri de onoare si membri activi.

Art.8. Membri de onoare sunt personalităţi cu activitate recunoscută în domeniul medicinei veterinare, fiind propusi de Consiliul Director şi validaţi de Adunarea Generală. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

Art.9. Membri activi - sunt medici veterinari  care recunosc Statutul  AMVAC, sunt aprobaţi şi confirmaţi de Consiliul Director al AMVAC şi îşi plătesc cotizaţia anuală. Pentru a deveni membru activ se va face o cerere de înscriere prin sistemul electronic de pe site-ul asociatiei – www.amvac.ro. Cotizaţia anuală poate fi modificată de Consiliul Director cu aprobarea Adunării Generale. Cotizaţia anuală (an calendaristic) va fi plătită în primul trimestru al anului;

Art.10. Membri simpatizanti – sunt studenti la medicina veterinara sau alte profesii conexe

Art.11. În organele de conducere ale AMVAC pot fi aleşi numai Membri activi.

Art.12.Conditiile de admitere a membrilor, drepturile si obligatiile acestora.

Persoanele ce doresc sa capete calitatea de membru al A.M.V.A.C. trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • Sunt absolventi ai facultatii de medicina veterinara din tara sau din strainatate si care au atestat de libera practica conform legislatiei in vigoare;
 • Sunt studenti la facultatile de medicina veterinara. Cotizatia pentru membri simpatizanti are un cuantum redus. In cadrul Adunarii Generale membri simpatizanti au calitatea de observatori, neavand drept de vot;
 • Absolventii din anul curent au cuantumul cotizatiei ca si membri activi;
 • La intrarea in asociatie trebuie platita cotizatia pe anul respectiv.

Art.13. Drepturile membrilor  A.M.V.A.C.

 • Sa participe la toate activitatile initiate de asociatie;
 • Sa-si exprime punctul de vedere in cadrul Adunarii Generale in legatura cu toate problemele legate de activitatea asociatiei si a membrilor sai;
 • Sa beneficieze de toate avantajele profesionale pe care asociatia urmareste a le realiza in interesul membrilor sai;
 • Sa aleaga si sa fie ales; sa fie delegat pentru a participa si a reprezenta asociatia la orice tip de activitate profesionala medical-veterinara.

Art.14. Obligatiile membrilor asociatiei

 • Sa respecte prevederile statutului, hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 • Sa achite taxele si cotizatiile stabilite de Adunarea Generala a asociatiei;
 • Sa fie exemplu de conduita morala, profesionala si sociala;
 • Sa respecte codul de etica si deontologie medical-veterinara;
 • Sa respecte prevederile legislatiei sanitar veterinare;
 • Sa aiba responsabilitatea actului medical;
 • Sa indeplineasca la timp sarcinile ce-i revin de la asociatie;

Denumirea AMVAC este inregistrata la OSIM. Pe retelele de socializare pot fi utilizate sigla si denumirea AMVAC doar in scopul informarilor stiintifice si legate de profesia medical veterinara  cu acceptul Consiliului Director.

Art.15. Cazurile de excludere a membrilor A.M.V.A.C.

Excluderea membrilor se face prin hotararea Consiliului Director si este validata de Adunarea Generala pentru urmatoarele motive:

 • Neplata cotizatiei anuale, cu exceptia situatiilor in care dovedeste imposibilitatea platii;
 • Se opun indeplinirii hotararilor Adunarii Generale a asociatiei;
 • Intreprind actiuni ori inactiuni de natura sa deturneze activitatea asociatiei de la scopurile prevazute in statut;
 • Aduc un prejudiciu de imagine asociatiei;
 • Nu respecta dispozitiile statutare , de care au luat cunostinta si au semnat;

CAPITOLUL V.  CONDUCEREA A.M.V.A.C.

Asociatia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din Romania este condusă de Adunarea Generală şi între sesiuni de Consiliul Director.

Adunarea Generala este compusa din toti membri AMVAC cu cotizatia achitata la zi conform prezentului statut.

Art. 16. Convocarea Adunarii generale

Adunarea Generala ordinara se convoaca de catre Consiliul Director  sau de cel putin 1/3 din numarul membrilor, cu cel putin 30 zile inaintea intrunirii, prin afisarea datei , orei  si locatiei pe site-ul asociatiei.(www.amvac.ro).

Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel putin 1/2 din numarul membrilor, cu cel putin o saptamana inaintea intrunirii  prin afisarea datei,orei si locatiei pe site-ul asociatiei.Art.17. Adunarea Generală. Adunarea Generală a membrilor AMVAC se întruneşte anual in sedinta ordinara.

Adunarea Generala este statutara daca sunt prezenti cel putin 50% +1 din membri asociatiei. Dacă nu se întruneşte cvorum-ul necesar in urma convocarii statutare, şedinţa se repetă dupa 30 minute urmând a se desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. Este permisa utilizarea  sistemului de vot electronic in cadrul Adunarii Generale.

Atributiile Adunarii Generale:

 • aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a Presedintelui;
 • alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
 • modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;
 • aprobă membri de onoare la propunerea Consiliului Director;
 • aprobă manifestările ştiintifice naţionale precum şi cheltuielile necesare realizării acestora;
 • aprobă descărcarea de gestiune la final de mandate a Consiliului Director;
 • hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

Adunarea Generală poate delega Președintelui unele dintre competențele sale.

In cadrul Adunarii Generale se valideaza descarcarea de gestiune la finalul mandatului

Art.17. Consiliul Director al AMVAC

Este format din 9 membri si cuprinde: Presedinte, Vicepresedinte, Secretar, Trezorier, Fost Presedinte - Past President, Secretar Stiintific – 2 membri, Consilier Administrativ (organizatorul expozitiei AMVAC si responsabil de relatia cu sponsorii) si Consilier  relatii cu publicul (organizatorul inscrierilor-relatia cu membri.)

 • Alegerea membrilor Consiliului Director are loc la 3 ani si se face prin vot egal direct si secret de catre Adunarea Generala;
 • Pentru toate functiile din Consiliul Director cu exceptia functiei de Secretar si cea de Fost Presedinte - Past President, candidaturile se vor depune in scris la secretariatul AMVAC cu minim 20 zile inainte de data Adunarii Generale. Functia de Fost Presedinte - Past President revine automat fostului presedinte care va fi membru in Consiliul Director. Candidaturile astfel depuse vor fi insotite de un Curriculum Vitae – CV - sintetic (1 pagina) pentru functiile enumerate mai sus.  Candidatura pentru functia de Presedinte va fi insotita si de un proiect de program de activitate pentru urmatorii 3 ani (max. 2 pagini);
 • Pentru toate functiile din Consiliul Director este necesara depunerea cazierului judiciar;
 • Toate candidaturile vor fi analizate de catre Consiliul Director si cele care respecta prevederile statutare vor fi validate si afisate pe site-ul asociatiei (www.amvac.ro) in prima zi dupa expirarea termenului de depunere;
 • Pentru functiile de Presedinte se accepta candidatura pentru maxim 2 mandate;
 • In cazul in care Presedintele este reales pentru al doilea mandat consecutiv, in Consiliul Director in funcţia de Fost Presedinte - Past President nu se alege un alt membru;
 • Candidatii pentru functia de Secretar Stiintific trebuie sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala, sa aiba cel putin o participare la un congres international. Totodata acesti candidati trebuie sa aiba cel putin trei articole stiintifice in publicatii de profil si trei prezentari in cadrul manifestarilor medicale dedicate medicilor pentru animale de companie;
 • Preşedintele ales are dreptul şi prioritatea să nominalizeze un candidat pentru funcţia de Secretar care trebuie să întrunească majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi;
 • In cazul în care persoana nominalizată de catre Presedinte pentru functia de Secretar nu obţine numărul de voturi necesar spre a fi aleasa, se vor face de indata alte propuneri de către membrii AMVAC  care se vor supune la vot in cadrul Adunarii Generale; Validarea se face dupa prezentarea cazierului in termen de maxim 20 zile;
 • Propunerile legal valabile pentru celelalte funcţii de conducere ale AMVAC sunt cele făcute în cadrul Adunării Generale de orice membru al AMVAC si votate in Adunarea Generala.

Membri propusi si cei care isi depun candidatura pentru functiile de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa fie membru AMVAC cu vechime de de cel putin 3 ani cu cotizatia fara intrerupere achitata  in aceasta perioada;
 • Sa aiba experienta in organizarea de evenimente medical veterinare;
 • Sa fie un exemplu de conduita morala;
 • Pentru functiile din Consiliul Director nu pot candida actionarii  , angajati sau asociatii companiilor importatoare si distributie produse veterinare si nici persoane care fac parte din conducerea altor organizatii profesionale pentru animale de companie asemenatoare AMVAC.

Consiliul Director va nominaliza un responsabil tehnic pentru organizarea evenimentelor. Acesta va avea ca atributii asigurarea suportului tehnic necesar in cadrul manifestarilor AMVAC.

Consiliul Director are următoarele atributii:

 • Stabileşte programul manifestărilor ştiinţifice ale AMVAC;
 • Stabileşte comitetele de organizare şi comitetele ştiinţifice ale manifestărilor cu caracter national (congrese, conferinţe, simpozioane);
 • Stabileşte bugetul de venituri si cheltuieli al AMVAC;
 • Aprobă afilierea la organismele similare internaţionale;
 • Organizează grupuri de lucru pe probleme majore din domeniul medicinei veterinare;
 • Consiliul Director este organul care rezolvă problemele  AMVAC  între doua sesiuni ale Adunării General;
 • Consiliul Director se întruneşte trimestrial, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi;
 • Consiliul Director informează Adunarea Generală asupra activităţii desfăşurate;
 • Semnătura Preşedintelui si a Secretarului sau Trezorierului sunt necesare în acte juridice şi în relatiile AMVAC cu alte foruri.

Art.18. Atributiile Preşedintelui

 • coordonează activitatea curentă , aprobă cheltuielile curente;
 • conduce lucrarile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 • rezolvă probleme ce ţin de competenţa Consiliului de Conducere a AMVAC între doua şedinte ale acestuia;
 • reprezinta asociatia in relaţiile cu tertii, cu celelalte societăţi ştiinţifice naţionale si internationale, cu forurile ştiinţifice, facultăţile de medicină veterinara, Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, ANSVSA, companiile industriei farmaceutice şi de echipamente medicale veterinare, etc.;
 • in lipsa Preşedintelui (îmbolnăvire, plecare temporară din ţară etc), acesta va delega in scris Vicepreşedintelui îndatoririle sale.

Art.19. Atributiile Vicepresedintelui

 • impreună cu Preşedintele răspunde de activitatea internaţională a  AMVAC;
 • propune impreuna cu secretarii stiintifici programul anual de pregătire profesională continua a AMVAC , coordonează activitatea educaţională prin cursuri etc.;
 • urmăreste modul cum se îndeplinesc programele iniţiate de  AMVAC;
 • îndrumă şi coordonează activitatea grupurilor de lucru ale  AMVAC;
 • urmăreste activitatea medicilor veterinari membri ai AMVAC în teritoriu şi face propuneri Consiliului Director pentru îmbunătăţirea acesteia.

Art.20. Atributiile Secretarului

 • ţine evidenţa membrilor şi asigură problemele organizatorice ale  AMVAC;
 • participă împreună cu Preşedintele şi Vicepresedintele la întreaga activitate a AMVAC;
 • ţine evidenţa tuturor lucrărilor privind activitatea  AMVAC;
 • informeaza membri privind activitatile de pregatire continua organizate de asociatie. Activitatea curentă de secretariat este asigurată de Secretarul AMVAC si de unul sau mai mulţi secretari executivi (daca este cazul), care nu sunt membri ai Biroului şi pot fi remuneraţi  de catre AMVAC.

Art.21. Atributiile Trezorierului

 • ţine evidenţa fondurilor AMVAC
 • rezolvă cheltuielile curente cu avizul Preşedintelui şi a Secretarului  AMVAC
 • prezintă anual un raport asupra veniturilor şi cheltuielilor  AMVAC. Pentru întocmirea documentelor contabile legale, va recurge la un contabil care este salariat cu timp parţial de muncă al Asociatiei;
 • prezinta Adunării Generale raportul asupra situatiei financiare a AMVAC certificata de către un expert contabil şi aprobata de catre Comisia de Cenzori.

Art.22. Organele de control.

Organul de control financiar al asociatiei este Comisia de Cenzori formata din trei membri alesi de Adunarea Generala si care nu fac parte din Consiliul Director. Cel putin unul din acestia trebuie sa aiba studii economice.

Atributiile organului de control:

 • Sa verifice depunerea cotizatiilor si incasarea taxelor in urma evenimentelor (taxe participare, sponsorizari, etc)
 • Sa supravegheze modul in care Trezorierul utilizeaza fondurile banesti conform bugetului de venituri si cheltuieli si patrimoniul asociatiei.Inlocuirea Cenzorilor:

Cenzorii vor putea fi inlocuiti, in cazul in care nu isi indeplinesc atributiunile, de catre Adunarea Generala a asociatiei

Art.23. Manifestările ştiinţifice.

Manifestările ştiinţifice pe plan naţional ale AMVAC sunt:

 • Congresul AMVAC organizat anual, cu participare internationala;
 • Seminarii , conferinte , workshopuri , mese rotunde, etc

Art.24. Publicaţii:

 • Revista „Practica Veterinara” este organul ştiinţific al  AMVAC .

Art.25. Premiile AMVAC

 • Se acordă personalităţilor române şi străine pentru merite deosebite în dezvoltarea medicinei veterinare şi / sau pentru promovarea şi consolidarea  AMVAC
 • Premiile AMVAC se acordă la propunerea Consiliului DirectorConsiliului Directopr al AMVAC in cadrul congresului anual.

CAPITOLUL VII.  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI.

Art.26. Dizolvarea si lichidarea asociatiei se realizeaza din urmatoarele cauze:

 • Imposibilitatea indeplinirii scopului asociatiei.
 • Retragerea a 3/4 din membrii acesteia.
 • Reducerea patrimoniului asociatiei intr-o asemenea masura incat nu mai este posibila desfasurarea activitatii conform scopului propus prin statut.

Art.27. Lichidarea Asociatiei

 • Prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei luata cu majoritate de voturi, se poate lichida asociatia, dupa expunerea de motive.
 • Dupa hotararea Adunarii Generale a asociatiei, toate actele ce vor emana de la aceasta vor purta inscriptia "IN LICHIDARE".
 • Orice hotarare luata dupa ce s-a stabilit lichidarea asociatiei de catre organele de conducere, le vor face direct raspunzatoare.
 • Pentru activitatile si obligatiile asumate de asociatie pana la data hotararii de lichidare, raspund in continuare organele de conducere pana la executarea definitiva a acesteia.

Art.28. Destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.

 • Lichidarea patrimoniului asociatiei se va face de Adunarea Generala a asociatiei, atunci cand aceasta adunare a hotarat dizolvarea sau lichidarea asociatiei, urmand ca tot Adunarea Generala sa desemneze si lichidatorii.
 • In caz de litigiu, dizolvarea patrimoniului se va face prin hotarare judecatoreasca.
 • Dupa lichidare patrimoniul asociatiei va fi donat Asociatiei Medicilor Veterinari.

Art.29. Solutionarea litigiilor.

 • Litigiile vor fi solutionate, in principal, pe cale amiabila, in caz contrar, solutionarea acestora fiind de competenta organelor judecatoresti.

Art.30. Dispoziţii finale.

 • Prezentul Statut este constituit conform dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor Codului Civil si poate fi îmbunătăţit prin amendamente la unele articole, introducerea de noi articole.
 • Aceste modificări vor fi aprobate de Consiliul DirectorConsiliul Director şi validate de Adunarea Generală.
 • Sigla AMVAC este prezentată şi descrisă în Anexa care face parte integrantă din prezentul Statut

Cărți de specialitate
BSAVA - British Small Animal Veterinary AssociationBSAVA - Bursă de călătorie 2018

Telemedicină Veterinară

Serviciul este deschis de Institutul Veterinar de la Novara (IT) pentru medicină internă și cardiologie.

Sus